เด็กและเยาวชนจำนวนมากหลงใหลในเกมออนไลน์

ทุกวันนี้เราต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีที คอมพิวเตอร์ช่วยให้เราเพิ่มขีดความสามารถในการคำนวณและประมวลผลข้อมูลได้เร็ว ถูกต้อง แม่นยำ อีกทั้งยังเก็บข้อมูลได้มาก เครือข่ายสื่อสารทำให้เราติดต่อถึงกันได้ง่าย เราสามารถเชื่อมโยงการใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว สังคมใหม่จึงเป็นสังคมที่ต้องพึ่งพาไอซีที มีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายสื่อสารและอินเทอร์เน็ตในรูปแบบการใช้ข้อมูลดิจิตอล จนบางครั้งเราเรียกสังคมใหม่นี้ว่า สังคมดิจิตอล หรือ สังคมออนไลน์

แรงผลักดันที่ทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงมาจากพัฒนาการทางด้านไอซีที มีสินค้าและบริการทางด้านดิจิตอลมากมาย เช่น การบริการข่าวสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เกม เพลง และสื่อต่าง ๆ ที่ส่งผ่านเครือข่าย อีกทั้งมีการส่งรับ แลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านดิจิตอลเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางธุรกิจ เพื่อซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ

เด็กและเยาวชนจำนวนมากหลงใหลในเกมออนไลน์ที่เล่นกันผ่านเครือข่าย และเล่นพร้อมกันได้เป็นจำนวนมาก จนเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งของสังคมในยุคปัจจุบัน มีเด็กและเยาวชนใช้เวลาส่วนใหญ่กับการเล่นเกมออนไลน์ เกมออนไลน์สมัยใหม่สร้างโลกสังคมเสมือนจริงที่เรียกว่า ไซเบอร์สเปซ จนคล้ายกับการทำกิจกรรมต่างๆได้เกิดขึ้นจริง เกมออนไลน์หลายเกมเช่นสามารถรองรับเด็กที่หลงใหลเข้าไปเล่นได้ในขณะเดียวกันหลายแสนคน ผู้เล่นทำกิจกรรมต่างๆเช่นการซื้อขายสินค้า การร่วมกันทำกิจกรรมต่อสู้กับสัตว์ประหลาด พูดคุยกัน สร้างสังคมการติดต่อสื่อสารจนเสมือนอยู่ในสังคมจำลอง ขณะเดียวกันพัฒนาการทางด้านการสร้างเกมก็ก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างผู้ใหญ่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ กับ เด็ก ทั้งนี้เพราะผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเกมคอมพิวเตอร์ อีกทั้งสิ่งแวดล้อมและสังคมทางด้านดิจิตอลเปลี่ยนแปลงไปมาก มีร้านเกมและอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นมากมาย ทั่วประเทศ ง่ายต่อการเข้าถึงและใช้บริการ ขณะเดียวกันเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็เป็นที่ชื่นชอบของเด็กและเยาวชน

แนวโน้มของการใช้โทรศัพท์มือถือ การเล่นเกมและการใช้อินเทอร์เน็ตกำลังเข้ามาแทนที่ในกิจกรรมต่างๆของเด็กยุคปัจจุบัน ทำให้คนรุ่นใหม่อ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมทางสังคมอื่นน้อยลง แต่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เห็นได้ชัดว่ากลุ่มผู้มีอายุน้อยใช้อินเทอร์เน็ตกันมากโดยเฉพาะการเล่นเกมจะเป็นปัญหาของเด็กและเยาวชน มีการแบ่งเวลาจากกิจกรรมอื่นมาเล่นเกมมากขึ้น และจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ในอนาคต อีกทั้งพัฒนาการของเกมยังก้าวหน้าและชักจูงให้มีผู้เล่นเพิ่มขึ้น และจะมีบทบาทใหญ่หลวงต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่กำลังดึงผู้คนเข้าสู่โลกแห่งไซเบอร์สเปซ ซึ่งเป็นโลกแห่งจินตนาการที่ผู้เล่นสวมบทบาทการมีชีวิตใหม่ที่อยู่หลังจอคอมพิวเตอร์ ดังนั้นจึงมีผู้กล่าวถึงอิทธิพลของเกมต่อสังคมใหม่ทั้งในด้านบวกและด้านลบมากมาย ปัญหาใหม่เหล่านี้ยังขาดการ เรียนรู้และเข้าใจ

Comments are closed.